Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu

Trong năm 2021, hãy cùng tìm hiểu xem những tuổi nào phù hợp để xông nhà cho gia chủ tuổi Dậu

Khi mà năm Tân Sửu 2021 đang đến gần, hãy tìm hiểu xem người xông nhà tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Dậu để có một năm mới may mắn, thành công.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Đinh Dậu 1957

Tuổi xông nhà Ất Tỵ 1965 mệnh Phú Đăng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất Xung với Tân của năm Tân Sửu: Không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Đinh Tỵ 1977 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Sinh với Hỏa của gia chủ: Rất Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương Trợ với Đinh của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Phá với Tân của năm Tân Sửu: Không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tỵ Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu 001

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Kỷ Dậu 1969

Tuổi xông nhà Tân Tỵ 2001 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương Trợ với Tân của năm Tân Sửu: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tị Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tị Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 2009 Tịch Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương Trợ với Kỷ của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Không sinh Không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Tân Dậu 1981

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 2009 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Dậu 002

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh không khắc với Sửu của năm Tân Sửu; Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh không khắc với Sửu của năm Tân Sửu; Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Quý Dậu 1993

Tuổi xông nhà Tân Tỵ 2001 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Thổ của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương Trợ với Tân của năm Tân Sửu: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tị Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tị Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Ất Sửu 1985 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất Không sinh, Không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Ất Xung với Tân của năm Tân Sửu: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Dậu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Nhị Hợp với Tý của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không xung, không khắc với Dậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-tuoi-dau-599028.html

Theo: Petrotimes