Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mùi

Trong năm 2021, hãy cùng tìm hiểu xem những tuổi nào phù hợp để xông nhà cho giả chủ tuổi Mùi.

Khi mà năm Tân Sửu 2021 đang đến gần, hãy tìm hiểu xem người xông nhà tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Mùi để có một năm mới may mắn, thành công.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Ất Mùi 1955

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam hợp với Mùi của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bình hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Bính Không sinh, Không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Không sinh, Không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Không sinh, Không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Đinh Hợi 2007 mệnh Ốc Thượng Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Không sinh, Không khắc với Ất của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Phá với Tân của năm Tân Sửu:Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Tam Hợp với Mùi của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mùi 001

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Đinh Mùi 1967

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương Hợp với Đinh của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh không khắc với Sửu của Năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Thiên can của người xông nhà là Tân Phá với Đinh của gia chủ: Không tốt

- Thiên can của người xông nhà là Tân Tương Trợ với Tân của năm Tân Sửu: Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Tam Hợp với Mùi của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Không sinh, không khắc Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Thân 1992 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm Tương Hợp với Đinh của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tânh của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh không khắc với Sửu của Năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Tuổi xông nhà Đinh Mão 1987 mệnh Lư Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Phá với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam Hợp với Mùi của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Mùi 002

Tuổi xông nhà Kỷ Mão 1999 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Trương Trợ với Kỷ của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Bình Hòa với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam Hợp với Mùi của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Đinh Hợi 2007 mệnh Ốc Thượng Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Phá với Tân của năm Tân Sửu: Không Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Hợi tam hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Tân Mùi 1991

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Tân của năm Tân Sửu: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Quý Mão 1963 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Canh của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão Tam Hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Mão Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Tân của năm Tân Sửu: Không tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 tốt

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-tuoi-mui-598963.html

Theo: Petrotimes