Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ngọ

Trong năm 2021, hãy cùng tìm hiểu xem những tuổi nào phù hợp để xông nhà cho giả chủ tuổi Ngọ.

Khi mà năm Tân Sửu 2021 đang đến gần, hãy tìm hiểu xem người xông nhà tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Ngọ để có một năm mới may mắn, thành công.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Ngọ 1954

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

-Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt. - Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Ngọ của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương Xung với Giáp của gia chủ: Không Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình hòa với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ngọ 001

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Bính Ngọ 1966

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm xung với Bính của gia chủ: Không tốt

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Không sinh, không khắc với Ngọ của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh phá với Bính của gia chủ: Không tốt

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp Nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mậu Ngọ 1978

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương Trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc Tý của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Ngọ 002

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

-Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Ngọ của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Canh Ngọ 1990

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lư Trung Hỏa

-Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam Hợp với Ngọ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Tuất 1970 mệnh Thoa Xuyến Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Canh Tý: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam Hợp với Ngọ của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Lục Hình với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

fasdfasdfsdfuổi hợp xông nhà tuổi Giáp Ngọ năm 2021 Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương Trợ với Kim của gia chủ: Tốt. - Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt. - Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được. - Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được - Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt. - Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của năm Tân Sửu: Chấp nhận được → Tổng điểm : 9/12 Tốt Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Tốt. - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt. - Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được. - Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt - Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Ngọ của gia chủ: Chấp nhận được - Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được → Tổng điểm : 9/12 Tốt Tuổi xông nhà Mậu Dần 1998 mệnh Thành Đầu Thổ - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Kim của gia chủ: Tốt. - Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương Trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt. - Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương Xung với Giáp của gia chủ: Không Tốt - Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình hòa với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận đư Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ: Rất tốt. - Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Tý của năm Tân Sửu: Chấp nhận được → Tổng điểm : 8/12 Tốt 3 - Tuổi KỴ xông đất đầu năm 2021 cho tuổi Giáp Ngọ Năm Sinh Tuổi Niên Mệnh Tổng Điểm 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc 4/12 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc 4/12 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc 5/12 Tuổi Giáp Ngọ 1954 chọn người xông nhà tránh được những tuổi này là tốt nhất. Trong trường hợp gặp phải thì nên hoan hỷ để có một năm mới khời đầu vui vẻ hạnh phúc.

Nguồn bài viết: https://xemvanmenh.net/xem-tuoi-xong-nha-nam-2021-tuoi-giap-ngo-1954-A1808.html
Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-tuoi-ngo-598959.html

Theo: Petrotimes