Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Thân

Trong năm 2021, hãy cùng tìm hiểu xem những tuổi nào phù hợp để xông nhà cho giả chủ tuổi Thân.

Khi mà năm Tân Sửu 2021 đang đến gần, hãy tìm hiểu xem người xông nhà tuổi nào hợp với gia chủ tuổi Thân để có một năm mới may mắn, thành công.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Bính Thân 1956

Tuổi xông nhà Bính Thìn 1976 mệnh Sa Trung Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Trợ với Bính của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương Hợp với Tân của năm Tân Sửu: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương trợ với Hỏa của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Mậu Thân 1968 mệnh Đại Dịch Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tânh của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Thân 001

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mậu Thân 1968

Tuổi xông nhà Quý Dậu 1993 mệnh Kiếm Phong Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Quý Hợp với Mậu gia chủ: Rất Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Quý không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh không khắc với Thân của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương Trợ với Mậu của gia chủ: Tốt

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Bình hòa với Tân của năm: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam Hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Thìn 2000 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh Không sinh không khắc với Mậu gia chủ: Chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất Tốt

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Canh Thân 1980

Tuổi xông nhà Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm :10/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Sửu 2009 mệnh Tích Lịch Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Không sinh, Không khắc với Thân của gia chủ: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam Hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm: 9/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm Tân Sửu 2021 cho tuổi Thân 002

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Canh của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Không sinh, Không khắc với Thân của gia chủ: Chấp nhận được - Địa chi của người xông nhà là Ngọ Lục Phá với Sửu của năm Tân Sửu: Không Tốt

→ Tổng điểm :8/12 Tốt

Tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Thân 1992

Tuổi xông nhà Canh Tý 1960 mệnh Bích Thượng Thổ

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương trợ với Thổ của năm Tân Sửu: Tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Thìn 2000 mệnh Bạch Lạp Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu: Chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà là Thìn tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn Bình Hòa với Sửu của năm Tân Sửu:Chấp nhận được

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương trợ với Kim của gia chủ: Tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của năm Tân Sửu: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của năm Tân Sửu:Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thân của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Nhị hợp với Sửu của năm Tân Sửu: Rất Tốt

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Copy link

https://dulich.petrotimes.vn/xem-tuoi-xong-nha-nam-tan-suu-2021-cho-tuoi-than-598965.html

Theo: Petrotimes