Từ năm 2022, thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được quy định là hộ nghèo

Từ ngày 15/3/2021, Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Theo Nghị định, các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 gồm: thu nhập; mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; và dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt.Nghị định được ban hành ngày 27/01/2021.

Được biết, các dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh…

Từ năm 2022, thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được quy định là hộ nghèo

Tiêu chuẩn hộ nghèo ở thành phố có thu nhập dưới 2 triệu/tháng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 như sau:

+ Chuẩn hộ nghèo:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

+ Chuẩn hộ cận nghèo:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Chuẩn hộ có mức số trung bình:

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Copy link

https://thuonghieuvaphapluat.vn/tu-nam-2022-thu-nhap-duoi-2-trieu-dongthang-o-thanh-pho-duoc-quy-dinh-la-ho-ngheo-d40927.html

Theo: Thương Hiệu Và Pháp Luật