Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP

Nhiều người mới làm quen với Excel sẽ gặp phải khó khăn khi sử dụng hàm VLOOKUP, hãy cùng tìm hiểu về hàm này qua bài viết dưới đây nhé!

>>> Những cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

>>> Những cách đánh số trang trong Excel đơn giản nhất

1: Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm dữ liệu trong Excel. Đây là một hàm rất hữu ích trong Excel với vai trò chính  là dùng để hỗ trợ tìm kiếm thông tin cụ thể trong một trường dữ liệu hoặc trong một danh sách có sẵn.

Khi sử dụng hàm VLOOKUP, lượng thông tin tìm kiếm càng nhỏ thì việc dò tìm dữ liệu càng trở nên khó khăn.

Ta có thể sử dụng hàm VLOOKUP để dò tìm giá trị phục vụ cho như cầu xép loại, đánh giá, dò tìm tuyệt đối để lấy dữ liệu, dò tìm để trích xuất dữ liệu, ...

2: Cách sử dụng hàm VLOOKUP 

Công thức: =Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

- lookup_value: Là giá trị dùng để dò tìm.

- table_array: Bảng chứa giá trị cần dò tìm, để ở dạng giá trị tuyệt đối với dấu $ đằng trước, ví dụ: $A$3:$E$40.

- col_index_num: Thứ tự của cột chứa giá trị dò tìm trên table_array. Ví dụ trong bảng $A$3:$E$40, cột B chứa giá trị cần dò tìm thì col_index_num ở đây sẽ là 2; bảng $C$3:$F$40, cột E chứa giá trị dò tìm, thì col_index_num ở đây là 3.

- range_lookup: Là phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối). Tham số này không bắt buộc phải luôn có trong công thức.

3: Một số ví dụ của thể về cách sử dụng hàm VLOOKUP

Ví dụ 1: Dò tìm chính xác từng giá trị

Bảng xuất hàng hóa

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 1

Bảng quản lý thông tin hàng

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 2

Yêu cầu: Điền thông tin tên hàng theo từng mã hàng tương ứng vào bảng xuất hàng hóa

Khi đó, Tại ô E3 ta nhập công thức

=VLOOKUP(D3,$B$20:$C$25,2,0)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột E ta được kết quả cho bảng xuất hàng hóa như sau:

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 3

Ví dụ 2: Dò tìm theo khoảng

Bảng điểm học sinh
 

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 4

Bảng điểm tiêu chuẩn

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 5

Yêu cầu: Điền xếp loại cho mỗi học sinh theo điểm trung bình dựa trên tiêu chuẩn tính điểm tại bảng điểm tiêu chuẩn.

Tại ô D3 ta nhập công thức  =VLOOKUP(C3,$A$18:$B$22,2,1)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột D ta nhận được kết quả sau

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 6

Lưu ý:

Nếu giá trị dò tìm là một hoặc một số ký tự trong một chuỗi thì ta lồng các hàm tách chuỗi (left, right, mid, len, value, if….) vào vlookup để tách ra các giá trị dò tìm chính xác

Một số lỗi xảy ra khi dùng vlookup

#NA: dò tìm không có giá trị

#REF: cột dò tìm không có trong bảng chứa giá trị dò tìm

Ví dụ 3: Dò tìm tuyệt đối để lấy dữ liệu

Bảng xuất hàng hóa

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 7

Bảng quản lý thông tin hàng

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 8

Yêu cầu: Điền thông tin tên hàng theo từng mã hàng tương ứng vào bảng xuất hàng hóa dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng và bảng quản lý thông tin hàng

Tại ô E3 nếu ta nhập công thức =VLOOKUP(D3,$B$20:$C$25,2,0)

Kết quả nhận được như sau

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 9

Khi đó tại ô E3 ta phải nhập

=VLOOKUP(left(D3,2),$B$20:$C$25,2,0)

Sao chép kết quả xuống các ô còn lại của cột E ta được kết quả cho bảng xuất hàng hóa như sau

Hàm VLOOKUP là gì? Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP 10

Theo: TT/Tổng Hợp