Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất

Với giao diện Microsoft Word 2016 có nhiều thay đổi sao với các giao diện cũ, việc đánh số trang tron Word 2016 cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với các phiên bản khác.

>>> Cách đánh số trang trong Word đơn giản nhất

>>> Ba cách đánh số trang trong Word 2010 thông dụng hiện nay

Đánh số trang trong Word 2016 là một thao tác không thể bỏ qua đối với những văn bản dài. Việc đánh số trang sẽ giúp văn bản trở nên khoa học và dễ sắp xếp hơn nhất là khi in tài liệu ra.

Thông thường sẽ có hai cách để đánh số trang trong Word như sau.

1: Đánh số trang trong Word 2016 từ trang thứ hai trở đi

Bước 1: Mở văn bản cần đánh số trang lên rồi đặt con trỏ chuột vào trước ký tự đầu tiên của trang thứ 2 mà bạn muốn đánh số.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 1

Bước 2: Trên thanh menu, nhấn vào Page Layout >Break >Next Page.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 2

Bước 3: Tiếp đến ta chọn Insert >Page Number >Format Page Number...

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 3

Bước 4: Tại hộp thoại Page Number Format ta chọn kiểu số của trang trong mục Number Format. Tại ô  Start at chọn bất cứ giá trị nào mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang. Sau đó nhấn OK để bắt đầu tạo số thứ tự cho trang.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 4

Lưu ý: Tại tab Insert, bạn có thể chọn Footer hoặc Header để thêm số trang, định dạng lại kiểu số trang cho văn bản. 

2. Cách đánh số trang trong Word từ một trang bất kỳ 

Bước 1:  Chọn trang cần đánh số rồi đặt con chuột tại vị trí cần đánh số trang.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 5

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn Page Layout  >> Breaks >>  Next Page. Sau đó, văn bản sẽ được chia thành 2 section. Section thứ nhất từ vị trí trỏ chuột của bạn đến cuối văn bản. Section thứ hai từ đầu đến cuối trang nhưng không chứa trỏ chuột.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 6

Bước 3: Tiếp đó chọn Insert >> Page Number >> Format Page Numbers >> Start at (start at là ô đánh số bắt đầu đánh dấu trang). Cuối cùng chọn OK.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 7

Bước 4: Để thực hiện thao tác đánh dấu trang chọn Page Number, hoặc có thể chọn mục Insert, sau đó chọn Header/Footer. Sau đó chọn kiểu đánh số trang phù hợp. 

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 8

Bước 5: Để xóa số trang được đánh ở section thứ nhất, chọn Design >> Header & Footer Tools, sau đó chọn Link to Previous để bỏ màu vàng đi. Khi này, liên kết giữa hai section sẽ bị ngắt.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 9

Bước 6: Sau khi đã ngắt liên kết của 2 section, tiến hành xóa số trang cũng tương tự kiểu đánh dấu trang của Footer Section 1, nhấn Close Header and Footer.

Cách đánh số trang trong Word 2016 nhanh chóng nhất 10

Theo: TT/Tổng Hợp