Kết quả sau khi cổ phần hóa của các đơn vị thành viên

16:31 | 15/11/2021

|
Các đơn vị thành viên của Tập đoàn sau cổ phần hóa đều có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế chung của đất nước.
Kết quả sau khi cổ phần hóa của các đơn vị thành viên
Ảnh minh họa

Quá trình triển khai công tác cổ phần hóa, sắp xếp đổi mới các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã bám sát tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước. Về cơ bản, công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Tập đoàn đã thực hiện được những mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 9 (khoá IX) đề ra là: cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung vốn Nhà nước vào các lĩnh vực then chốt, bảo đảm kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, thu hút thêm các nguồn vốn của xã hội đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo ra loại hình đa sở hữu với cơ chế quản lý năng động, hiệu quả hơn…

Hầu hết các đơn vị thành viên của Tập đoàn sau cổ phần hóa đều có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế chung của đất nước. Cùng với việc cổ phần hóa, Tập đoàn đã chỉ đạo tất cả các đơn vị đều phải niêm yết lên thị trường chứng khoán nhằm làm tăng tính minh bạch, giám sát của nhà đầu tư đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế.

Chế độ, chính sách xử lý, sắp xếp lại lao động trong quá trình sắp xếp chuyển đổi được quan tâm đúng mức; việc giải quyết chính sách cho lao động dôi dư được thực hiện khá tốt, không để xảy ra khiếu kiện.

Kết quả tích cực của công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp trong Tập đoàn đã tạo ra bước đổi mới trong nhận thức, tư duy của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

[Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Kết quả sau khi cổ phần hóa của các đơn vị thành viên

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng