Lâm Đồng: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê Nhà hàng Thủy Tạ trên 3,6 tỷ đồng/năm

06:05 | 24/06/2024

|
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm đối với nhà hàng Thủy Tạ (tại thửa đất số 04, tờ bản đồ địa chính số 14, Phường 1, TP Đà Lạt) với giá trên 3,6 tỷ đồng/năm.
Nhà hàng Thủy Tạ được UBND tỉnh phê duyệt đấu giá với tiền thuê đất và tài sản trên 3,6 tỷ đồng/năm
Nhà hàng Thủy Tạ được UBND tỉnh phê duyệt đấu giá với tiền thuê đất và tài sản trên 3,6 tỷ đồng/năm

Theo đó, xét đề nghị từ Sở Tài chính và căn cứ luật, nghị định liên quan, UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản trên đất và thuê đất trả tiền hàng năm đối với nhà hàng Thủy Tạ tại giá trên 3,645 tỷ đồng/năm. Giá trên gồm tiền thuê nhà 378 triệu đồng/năm và tiền thuê đất là gần 3,3 tỷ đồng/năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về việc áp dụng nguyên tắc, phương pháp xác định giá; quy trình, hồ sơ, thủ tục xác định giá khởi điểm theo quy định; tính trung thực, chính xác, đầy đủ của các thông tin đã áp dụng để xác định giá và sự phù hợp của giá khởi điểm được phê duyệt với giá đất trên thị trường.

Phối hợp với UBND TP Đà Lạt và các sở, ngành có liên quan kiểm tra, rà soát lần cuối các điều kiện và trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật trước khi tổ chức đấu giá. Trường hợp nếu có phát sinh thay đổi một số nội dung so với quyết định bán đấu giá tài sản làm thay đổi phương án giá khởi điểm đã được phê duyệt thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo việc xác định, phê duyệt giá khởi điểm theo đúng quy định,... tránh thất thu ngân sách nhà nước.

UBND TP Đà Lạt có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, tổ chức đánh giá, chấm điểm lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá tài sản; đồng thời, giám sát việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định tại Điều 11 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn Luật Đấu giá.

Đồng thời, đảm bảo công khai, minh bạch, có tính cạnh tranh cao để lựa chọn tổ chức, cá nhân có mức giá cao nhất, tăng thu tối đa cho ngân sách nhà nước. Đăng tải, công khai thông tin đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Thông tin cụ thể, chi tiết về tài sản đưa ra đấu giá trên hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công, trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá phải thực hiện thanh toán đầy đủ số tiền mua tài sản vào tài khoản của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người mua tài sản phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại và xử lý theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài tiền trúng đấu giá quyền thuê tài sản trên đất và thuê đất; tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng mặt nước và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan (nếu có) theo quy định của pháp luật và thông báo của cơ quan có thẩm quyền...

Nguồn: Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê Nhà hàng Thủy Tạ trên 3,6 tỷ đồng/năm

Chính Thành

baolamdong.vn