Ban Cán sự Đảng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trực thuộc Ban Bí thư Trung ương

04:00 | 07/12/2021

|
Việc Ban Cán sự Đảng trực thuộc Ban Bí thư là một sự kiện quan trọng đối với Tổng công ty, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước với ngành Dầu khí.
Ban Cán sự Đảng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trực thuộc Ban Bí thư Trung ương
Ảnh minh họa

Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành, ngày 10/07/1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 71QĐ/TW về việc thành lập lại Ban Cán sự Đảng ở Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trực thuộc Ban Bí thư Trung ương.

Ngày 30/12/1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 558-NS/TW về việc chỉ định nhân sự Ban Cán sự đảng Tổng công ty, danh sách cụ thể gồm:

Bí thư: Hồ Sĩ Thoảng, Tổng giám đốc;

Phó Bí thư: Nguyễn Trí Liễn, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty;

Các ủy viên: Nguyễn Ngọc Cư, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc công ty thăm dò khai thác PVEP; Nguyễn Thị Ngọc Sương, Phó Tổng Giám đốc; Vũ Văn Kính, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Tổng công ty.

Việc thành lập Ban Cán sự Đảng trực thuộc Ban Bí thư là một sự kiện quan trọng đối với Tổng công ty, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với ngành dầu khí. Tổng công ty Dầu khí là doanh nghiệp nhà nước duy nhất lúc đó được Ban Bí thư lập Ban Cán sự Đảng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động dầu khí được thống nhất.

Ban Cán sự đảm nhiệm công tác tổ chức và cán bộ của toàn Tổng công ty (công tác đảng vụ thuộc trách nhiệm của các cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức Đảng tại các đơn vị). Nhiệm vụ quan trọng nhất của Ban Cán sự là bảo đảm để các chủ trương, đường lối của Đảng về hoạt động dầu khí được quán triệt và thực hiện nhất quán, thông suốt trong cả nước.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010.

Nguồn: Ban Cán sự Đảng Tổng công ty Dầu khí Việt Nam trực thuộc Ban Bí thư Trung ương

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng