Hoàn thiện cơ sở pháp lý cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

10:46 | 16/11/2021

|
Các quy định hiện hành vẫn có một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho công tác cổ phần hóa.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
Ảnh minh họa

Cơ sở pháp lý quy định việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được điều chỉnh dần qua nhiều nghị định (Nghị định 44/CP, Nghị định 64/CP và Nghị định 187/2004/CP) và hiện nay, công tác cổ phần hóa đang được triển khai thực hiện theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP.

Trong thời gian qua, các quy định về cổ phần hóa không ngừng được sửa đổi hoàn thiện và đến nay, về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các quy định hiện hành vẫn có một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho công tác cổ phần hóa, cụ thể như sau:

1. Về việc xác định lợi thế về vị trí địa lý, theo quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BTC, doanh nghiệp cổ phần hóa phải xác định lợi thế về vị trí địa lý khi xác định giá trị doanh nghiệp. Giá đất phải do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường và doanh nghiệp cổ phần hóa thuê tổ chức tư vấn có chức năng để xác định giá trị quyền sử dụng đất làm căn cứ báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Với quy định này, việc xác định lợi thế về vị trí địa lý để tính vào giá trị doanh nghiệp tương đối khó khăn vì vậy đề nghị cơ quan chức năng quy định cụ thể căn cứ để xác định giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, danh sách các tổ chức tư vấn có chức năng định giá và thời hạn tối đa Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có ý kiến quyết định khi nhận được báo cáo của doanh nghiệp nhằm tạo đảm bảo công tác xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện đúng tiến độ quy định;

2. Việc quy định về nhà đầu tư chiến lược còn bất cập, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược còn chung chung dẫn đến tình trạng không lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược hoặc lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược nhưng không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

[Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

Nguồn: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

Ngọc Hà

kintexaydung.petroitmes.vn

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng