Thứ ba 03/10/2023 10:23
  • Cà Mau: Độc đáo kiến trúc bình phong

    Cà Mau: Độc đáo kiến trúc bình phong

    Bức bình phong trong đình miếu được nhìn thấy khá phổ biến, ở đó tồn tại giá trị tâm linh, mang ý nghĩa che chắn những điều xấu; bảo vệ ngôi đình, chùa, miếu