An Giang: Công đoàn đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển

09:20 | 02/10/2023

|
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, sự phối hợp của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ), hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển của tỉnh và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
An Giang: Giới thiệu sản phẩm OCOP với người tiêu dùngAn Giang: Giới thiệu sản phẩm OCOP với người tiêu dùng
An Giang: Trùng tu, tôn tạo Khu Di tích cách mạng xã Mỹ KhánhAn Giang: Trùng tu, tôn tạo Khu Di tích cách mạng xã Mỹ Khánh

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Bám sát thực tiễn

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, công đoàn các cấp trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện đạt và vượt 10/10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đã đề ra.

Trong đó, có những chỉ tiêu đạt kết quả rất cao, như: Phát triển mới đoàn viên đạt 202,6%; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt 102,27%; thu kinh phí công đoàn hàng năm đạt 107,8%, thu đoàn phí đạt 124,4% dự toán; xây dựng và sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn đạt 111%...

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã kịp thời xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên chịu trách nhiệm chỉ đạo từng địa phương, ngành, đơn vị. Song song đó, chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, chương trình toàn khóa phù hợp với tình hình thực tế địa phương, ngành, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, trong nhiệm kỳ đã ban hành nhiều kế hoạch công tác chuyên đề trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cấp công đoàn lựa chọn để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và nghị quyết đại hội cấp mình bằng các chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang đã lựa chọn những vấn đề then chốt, có tác động lớn đến đoàn viên, NLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới để tập trung chỉ đạo. Những chủ trương, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành đều được theo dõi, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, không chung chung, dàn trải. Tăng cường công tác thông tin, giao ban hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí trong Ban Thường vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện của cấp dưới. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang được đánh giá toàn diện, khách quan trên cơ sở chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyên đề.

Tiếp nối chặng đường mới

“Với những kết quả đạt được của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm đổi mới của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh An Giang, cũng như đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thu được nhiều kết quả đáng kể, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá.

Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang sẽ được triển khai trong điều kiện hội nhập, phát triển, đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được của nhiệm kỳ qua; triển khai và thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy An Giang theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị và Chương trình hành động 08-CTr/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng thời, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, NLĐ vào tổ chức công đoàn gắn với tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết pháp luật, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp trong lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Triển khai sâu rộng, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua yêu nước gắn với cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm; có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động.

Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 28 và 29/9, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Từ kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đề ra 3 giải pháp; định hướng 8 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quyết tâm đổi mới hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Nguồn: Công đoàn An Giang đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển

Mỹ Hạnh

baoangiang.com.vn

  • sieu-viet